Objectius generals

L’objectiu del programa de quadre de comandaments integral  és facilitar a l’empresari la consecució dels seus objectius amb l’ajuda d’aquesta eina de control de gestió. Mostrem com prendre les decisions estratègiques, tàctiques i operacionals, i com traduir-les en objectius mesurables de forma molt clara i visual, de tal manera que l’anàlisi i les accions correctores puguin ser immediates.

Sessió 1:

Objectius: Aportar una visió global del concepte del quadre de comandament i procediment per a implementar el quadre de comandament.

Continguts:

Concepte de planificació
Introducció al quadre de comandaments integral
Explicació de la missió, visió i valors
Cas pràctic personalitzat de missió i visió
Procés de construcció del quadre de comandament
La línia estratègica
Els objectius
Les perspectives
Mercat, diferenciació i posicionament
Perspectives clients (interna,externa), Financera, Processos i Persones

Durada: 5 hores

Sessió 2:

Objectius: Explicar amb detall la perspectiva clients (interna,externa), i les fonts d’informació.

Continguts:

Quines expectatives tenen els meus clients?
Què és el que els genera satisfacció?
Quin és el motiu pel qual decidiran comprar a la meva empresa?
Indicadors fonamentals perspectiva clients (interna):

Increment de les vendes mensuals
Increment de les accions de comunicació
Incrementar el nombre de visites a clients
Increment d’altes de clients nous mensuals
Control de preus

Indicadors fonamentals perspectiva clients (externa) i les fonts informació:
Comparar el creixement envers la competència
Comparar el marge envers la competència
Superar en un % el benefici de la competència

Durada: 5 hores

Sessió 3:

Objectius Explicar els objectius econòmics i financers que cal realitzar per assolir l’execució de l’estratègia, sense oblidar, però, la perspectiva de clients.

Indicadors fonamentals i les fonts d’informació:

Augmentar el marge
Reduir els costos fixes
Reduir les despeses financeres mensuals
Augmentar / Mantenir les vendes mensuals
Cobertura del punt d’equilibri

Sessió 4:

Objectius: En aquesta sessió fixarem els objectius de millora i d’optimització dels processos interns i de gestió de l’empresa, en funció de les perspectives dels clients i financera.

Indicadors fonamentals en perspectiva processos:

Optimitzar processos de gestió d’operacions
Reduir el temps de servei de les comandes
Acomplir els lliuraments en data, horari i destinació
Reduir les incidències de producció o en la realització del servei
Controlar les entrades i sortides de mercaderies
Elaboració de circuits de processos

Indicadors fonamentals en perspectiva persones:

Incrementar motivació i satisfacció dels empleats
Control d’absentisme, puntualitat i rotació
Incrementar o mantenir les accions de formació i capacitació
Millorar els resultats aportats pels empleats

Com funciona l’Excel de quadre de comandament
Cas pràctic explicat
Exercicis de grup treballant línies estratègiques i indicadors

Durada: 5 hores

El curs s’adreça a pimes i micropimes de qualsevol sector que volen formar-se en gestió empresarial.Durada: 20 hores, distribuïdes en 4 sessions (5h per sessió)

Durada

20 hores, distribuïdes en 4 sessions (5h per sessió)

Equip

  • Eulàlia Balañà. Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials. Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Lourdes Pérez Retamero, diplomada en Ciències Empresarials, postgrau en direcció financera i  postgrau en control de gestió.
  • Ma. Àngels Herrero, diplomada en Ciències Empresarials i Postgrau de Direcció de Persones.